Privacyverklaring

International Integrity Services Versie 2018.04 (gerechtvaardigd belang)

Deze Privacyverklaring geeft u, als betrokkene, informatie over waarom en op welke wijze International Integrity Services omgaat met uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wordt uitgegaan van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) die per 25 mei 2018 van toepassing is. Tot aan 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’) gerespecteerd.

Waarom verwerkt International Integrity Services persoonsgegevens?

International Integrity Services is gespecialiseerd in het screenen van personen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt met als doel het uitvoeren van een screening van relevante gegevens op verzoek van een opdrachtgever waar u een overeenkomst mee aangaat. De gegevens worden daartoe bewaard binnen een beveiligde omgeving waar geen enkele opdrachtgever toegang tot heeft. International Integrity Services is zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit Privacy Statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van een screening door International Integrity Services.  International Integrity Services beschikt over een Functionaris Gegevensbescherming (‘FG’) welke bij de Autoriteit Persoonsgegevens is aangemeld. 

De FG is bereikbaar via privacy@internationalintegrityservices.com

Op basis van welke grondslag verwerkt International Integrity Services persoonsgegevens?

Onze opdrachtgever heeft een gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f AVG) uw integriteit te laten beoordelen en bepaalt dan ook of en in hoeverre het relevant en noodzakelijk is dat u op bepaalde onderdelen wordt gescreend. De samenstelling van de screening is beleidsmatig vastgesteld door de opdrachtgever, waarbij rekening is gehouden met de eisen die gesteld worden binnen de AVG. Hiertoe behoren ook de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit, zodat alleen die gegevens geverifieerd hoeven te worden die in relatie staan tot de risico’s rondom de (aanstaande) functie of de (betrokkenheid bij) aan- of verkoop van onroerend goed. 

Welke persoonsgegevens en/of documenten verwerkt International Integrity Services?

International Integrity Services verwerkt bij iedere screening diverse persoonsgegevens welke wij van u of van onze opdrachtgever ontvangen. Mocht u dit wensen, dan kunt u een specificatie van deze persoonsgegevens opvragen via privacy@internationalintegrityservices.com

Van wie ontvangt International Integrity Services persoonsgegevens?

Voor het uitvoeren van specifieke onderdelen van een screening of ter verificatie van gegevens ontvangt International Integrity Services van de volgende partijen persoonsgegevens: 

 1. van u;
 2. onze opdrachtgever(s);
 3. dataleveranciers in het kader van de uitvoering van een screening;
 4. relevante (buitenlandse) opleidingsinstituten;
 5. relevante branche – en/of vakgerichte registers;
 6. referenten en/of werkgevers, welke door u zijn opgegeven.
Met wie deelt International Integrity Services persoonsgegevens?

Voor het uitvoeren van specifieke onderdelen van een screening of ter verificatie van gegevens deelt International Integrity Services met de volgende partijen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens: 

 1. dataleveranciers;
 2. relevante (buitenlandse) opleidingsinstituten;
 3. relevante branche – en/of vakgerichte registers;
 4. referenten en/of werkgevers, welke door u zijn opgegeven;
 5. onze opdrachtgever.
Met welke dataleveranciers worden persoonsgegevens gedeeld?

International Integrity Services heeft met haar dataleveranciers overeenkomsten afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt met betrekking tot een juiste en veilige verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u dit wensen, dan kunt u een specificatie van deze dataleveranciers opvragen via privacy@internationalintegrityservices.com

Worden er bijzondere persoonsgegevens verwerkt?

Het kan voorkomen dat International Integrity Services bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Dat is afhankelijk van de onderdelen die deel uitmaken van de screening. De onderdelen van de screening zijn beleidsmatig vastgesteld door onze opdrachtgever, waarbij rekening is gehouden met de mogelijke risico’s rondom een bepaalde functie, een lidmaatschap, bepaalde werkzaamheden, dan wel bij de (betrokkenheid bij) verkoop of aankoop van onroerend goed. Voorafgaand aan de screening wordt u geïnformeerd over de (bijzondere) persoonsgegevens die verwerkt (dienen te) worden. 

International Integrity Services beschikt over een vergunning op grond van de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (POB vergunning nr. 967). Met deze vergunning mag International Integrity Services, onder bepaalde voorwaarden zoals bepaald in de AVG, strafrechtelijke gegevens verwerken. 

Verwerking identiteitsbewijs (ID bewijs)

International Integrity Services verwerkt ID bewijzen in het kader van een verificatieplicht van onze opdrachtgever. Een ID bewijs (scan) wordt aan de hand van een aantal echtheidskenmerken getoetst op echtheid. Tevens wordt aan de hand van het documentnummer nagegaan of het document niet als gestolen of vermist is opgegeven. International Integrity Services is niet gerechtigd uw BSN  te verwerken, en verzoekt u derhalve om deze af te dekken voordat u de scan van uw ID bewijs upload in de beveiligde omgeving. 

Moet u zich laten screenen?

U bent niet verplicht aan de screening mee te werken. In het geval u bezwaar heeft tegen (onderdelen) van de screening, dan kunt u het beste contact opnemen met de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft de inhoud van de screening immers beleidsmatig vastgesteld. 

Zijn mijn gegevens veilig?

International Integrity Services heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. 

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

International Integrity Services verwijdert de persoonsgegevens uiterlijk één jaar na het moment van afronding van uw screening, tenzij daar uitdrukkelijk andere afspraken over zijn gemaakt met de opdrachtgever. 

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan een land binnen of buiten de EER?

International Integrity Services verwerkt uw persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Onder bepaalde omstandigheden kan het voorkomen dat (een deel van) uw persoonsgegevens doorgegeven worden aan een ‘derde’ land dat zich buiten de EER bevindt. Dit is bijvoorbeeld het geval als u, de opdrachtgever, een dataleverancier of andere instantie waarmee wij persoonsgegevens delen om de verificatie te kunnen uitvoeren, zich in een land buiten de EER bevindt.  Op grond van de AVG geldt voor doorgifte van persoonsgegevens binnen de EER een passend beschermingsniveau. Doorgifte buiten de EER is toegestaan aan landen met een adequaat niveau van gegevensbescherming of wanneer sprake is van passende waarborgen. Indien hier geen sprake van is dan is doorgifte gerechtvaardigd vanwege het belang van u als betrokkene in de uitvoering van de tussen International Integrity Services en de opdrachtgever gesloten overeenkomst (artikel 49 lid 1 sub c AVG). 

Graag wijzen wij u op uw (privacy)rechten
 • Recht van inzage;
 • Recht op rectificatie;
 • Recht op gegevenswissing (vergetelheid);
 • Recht op beperking van de verwerking;
 • Recht van bezwaar;
 • Recht om klacht in te dienen;

Wilt u zich beroepen op één van bovengenoemde rechten, dan kunt u voor aanvullende informatie  en overleg over mogelijke consequenties contact opnemen met International Integrity Services  via privacy@internationalintegrityservices.com.

 

Uiteraard streven wij naar de hoogste klanttevredenheid. Mocht u onverhoopt een klacht over  onze dienstverlening hebben, dan kunt u contact opnemen met International Integrity Services  via privacy@internationalintegrityservices.com. 

Wij streven er naar uw klacht binnen 14 dagen af te ronden.