Disclaimer

De informatie op deze website is ontleend aan door International Integrity Services betrouwbaar geachte bronnen. International Integrity Services kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten. De bezoeker van de website kan geen rechten ontlenen aan de verstrekte informatie met betrekking tot de betrouwbaarheid daarvan voor specifieke doeleinden. De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de bezoeker zelf worden afgenomen. 

De bezoeker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden zonder voorafgaande toestemming van International Integrity Services. Noch International Integrity Services, noch haar dochtermaatschappijen, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken of enig andere wijze van manipulatie van de website, met inbegrip van, maar niet uitsluitend, winstderving, direct of indirecte, incidentele of gevolgschade. International Integrity Services behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op een wijze en op een moment dat International Integrity Services geschikt acht. 

Op deze website is Nederlands recht van toepassing waaronder, maar niet uitsluitend, de Wet Computercriminaliteit en de Auteurswet.

Copyright © International Integrity Services B.V.

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, internet of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van International Integrity Services.