PES-Formulier

Via deze site kunt u ten behoeve van een pre- of in-employment screening online een vragenformulier invullen. Hierbij komen vragen aan de orde die te maken hebben met uw personalia, opleidingen en werkervaring. Houd hierbij rekening met het feit dat hetgeen u aangeeft op dit vragenformulier, de grondslag is voor het onderzoek. Correcte invulling van dit formulier is daarom van groot belang.

Verder verzoeken wij u om ten behoeve van het onderzoek een aantal formulieren in te vullen, danwel aan te leveren. Dit kan via een beveiligde verbinding geüpload worden aan het eind van het invullen van het vragenformulier.
 • het ingevulde online vragenformulier (via de website)
 • het ingevulde en ondertekende Machtigingsformulier
 • de ingevulde en ondertekende Integriteitsverklaring
 • een goed leesbare kopie van een geldig paspoort of ID-kaart (naam, documentnummer en geldigheidsdatum moeten duidelijk leesbaar zijn, maak eventueel gebruik van de KopieID app van de Rijksoverheid; overige gegevens kunnen onherleidbaar gemaakt worden.)
 • een goed leesbare kopie van werk- en/of verblijfsvergunning (indien van toepassing)
 • uw recente C.V.
 • een goed leesbare kopie van de opgegeven diploma’s en/of certificaten
 • (eventuele) getuigschriften of andersoortige verklaringen van uw werkgevers over de afgelopen 5 jaar (deze worden in het onderzoek alleen als aanvulling gebruikt)
 • een originele Verklaring Omtrent het Gedrag. De aanvraag voor deze VOG dient u zo snel mogelijk in te dienen bij het gemeentehuis van uw woonplaats. Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden. Ook kan de aanvraag electronisch ingediend worden (neem voor meer informatie - na het invullen van het PES-formulier - contact op met International Integrity Services). Na ontvangst van de originele 'VOG' dient u deze zo snel mogelijk aan International Integrity Services toe te sturen. Deze is nodig om de PES-aanvraag te kunnen afronden. Indien u niet in Nederland geregistreerd staat, dan kunt u een Criminal Record / Police Clearance aanvragen in het land waar u geregistreerd staat.
Alléén wanneer u hierom specifiek verzocht is door uw toekomstige werkgever/opdrachtgever en/of International Integrity Services dient u ook een ‘BKR-overzicht’ aan te vragen. Na ontvangst van het originele BKR-overzicht dient u deze zo snel mogelijk aan International Integrity Services toe te sturen. Deze is nodig om de PES-aanvraag te kunnen afronden. Neem bij vragen of twijfel contact op met International Integrity Services. 

Nadat u het aanvraagformulier online heeft verstuurd naar International Integrity Services ontvangt u een ontvangstbevestiging via de e-mail (dit gebeurt handmatig binnen kantooruren en kan daardoor even duren) met daarin nogmaals een opsomming van bovengenoemde gegevens en eventueel aanvullende informatie over de screening. Het kan incidenteel voorkomen dat de e-mail vanuit International Integrity Services in uw ‘ongewenste e-mailbox’ (spam) terecht komt. Houdt u deze box daarom goed in de gaten. 

U dient deze gegevens zo snel mogelijk aan ons toe te sturen. Zodra deze bij ons zijn binnengekomen, starten wij het onderzoek. De uitkomsten hiervan worden samengevat in een zgn. ‘pre-employment screeningsverklaring’. Deze wordt naar u persoonlijk verzonden (tenzij contractueel anders is vastgelegd met de werkgever of intermediair). 
Onze contactgegevens zijn:

Vestigingsadres:
International Integrity Services
Europaweg 202
7336 AR Apeldoorn
The Netherlands

Postadres:
Postbus 1409
7301 BR Apeldoorn
The Netherlands

pes@internationalintegrityservices.com
Tel. +31 (0)88-5393800
Screening informatie
Zorgt u s.v.p. voor voldoende frankering van uw poststukken. Wanneer uw post onvoldoende gefrankeerd is, kan uw PES-aanvraag vertraging oplopen.

International Integrity Services is niet aansprakelijk voor het zoekraken van poststukken bij verzending.

De werkgever is overigens verantwoordelijk voor de beoordeling van de vakinhoudelijke kennis. International Integrity Services geeft alleen de PES-verklaring af.

We verzoeken u alle velden zo volledig mogelijk in te vullen.
 
Indien u uitgezonden of gedetacheerd wordt, of anderszins ingezet wordt via een derde partij, graag tevens naam en adres van het bureau of de intermediair invullen.
 
 
Benodigde gegevens

Let op: het formulier dient in één keer ingevuld te worden. Indien er te lang gewacht wordt, worden de reeds ingevulde gegevens verwijderd.  

Voor het verder invullen van dit formulier is het handig de volgende gegevens bij de hand te houden:

 • NAW-gegevens
 • Diploma’s en/of certificaten van gevolgde opleidingen
 • Data in- en uitdiensttreding bij (voormalige) werkgever(s)
 • Adresgegevens van (voormalige) werkgever(s)
 • Contactgegevens referenten (leidinggevenden) van (voormalige) werkgever(s) (s.v.p. vooraf informeren)

Op de laatste pagina is er een mogelijkheid om de volgende documenten via een beveiligde omgeving te uploaden:

- ingevuld machtigingsformulier

- ingevulde integriteitsverklaring

- kopie geldig paspoort of ID kaart (document nr. moet goed leesbaar zijn, 
 
kopie van het rijbewijs wordt niet geaccepteerd)

- recent CV

- Diploma's en/of certificaten (max. 4)